Besam

Besam Tüzüğü

Besam yönetim ve işleyişine ilişkin detaylı kuralları ve düzenlemeleri içerir.

Daha fazla bilgi edin.
Besam Üyeler

Besam'a üyelerinin tam ve güncel listesini incelemek için bilgi alın.

Daha fazla bilgi edin.
12. Genel Kurul Denetleme Kurulu Raporu

BESAM, üyelerin kanunlara, etik değerlere uygun davranış göstermelerini ve karşılıklı saygı, hoşgörü ve anlayışla ilişkilerini sürdürmelerini amaçlayan bir meslek birliğidir.

Daha fazla bilgi edin.
Disiplin Yönergesi

BESAM, üyelerin kanunlara, etik değerlere uygun davranış göstermelerini ve karşılıklı saygı, hoşgörü ve anlayışla ilişkilerini sürdürmelerini amaçlayan bir meslek birliğidir.

Daha fazla bilgi edin.
Eser Saklama Yönergesi

BESAM, üyelerinin eserlerinin kaydedilmesi, saklanması ve yetki belgesi çerçevesinde mali hakların devri veya kullanımı için sözleşme yapabilme amacıyla bu yönergeyi hazırlamıştır.

Daha fazla bilgi edin.
Haysiyet Kurulu Yönergesi

LBESAM'a kayıtlı üyelerin, kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere ve yönergelerine uygun davranışlar sergileyerek hak sahipliği onuruna saygılı olacaklarına inanılarak oluşturulmuştur.

Daha fazla bilgi edin.
Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik, bandrol temini ve kullanımı, denetim komisyonunun kuruluşu ve işleyişi, bandrol gelirlerinin harcama usul ve esasları gibi konuları kapsamaktadır.

Daha fazla bilgi edin.
Denetleme Kurulu Yönergesi

Bu yönergenin amacı, BESAM'ın yönetim kurulu hesap işlerinin, idari, mali ve kurumsal yönlerinin incelenmesinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Daha fazla bilgi edin.
Eser, İcra, Yapım ve Yayınların Kullanılması ve İletimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 41 ve 43. maddeleri çerçevesinde, eserlerin, icraların, yapımların ve yayınların kullanılması ve iletilmesiyle ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Daha fazla bilgi edin.
Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, eser sahibinin haklarına zarar vermeden fikir ve sanat eserlerini özgün şekilde icra eden sanatçılar, ses kaydeden yapımcılar ve medya kuruluşlarının komşu haklarını düzenleyen ilke ve esasları içermektedir.

Daha fazla bilgi edin.
Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesine İlişkin Yönetmelik

Bu yönetmelik, fikir ve sanat eserlerinin işaretlenmesi ve süreli olmayan yayınlarda bandrol kullanımıyla ilgili ilke ve yönetmelikleri içermektedir.

Daha fazla bilgi edin.
Fikir ve Sanat Eseri Sahiplerinin Verecekleri Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik

Bu yönetmelik, fikir ve sanat eseri sahiplerinin veya mali hak sahiplerinin meslek birliğine verdiği yazılı yetki belgesinde yer alacak konuları içermektedir.

Daha fazla bilgi edin.
Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik, sertifika verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile sertifikalandırılacak yerlerin yükümlülüklerini kapsar.

Daha fazla bilgi edin.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik, kamu yayınlarında kullanılacak fikir mahsulü eserler, fotoğraflar, resimler, haritalar, grafikler, tablolar, çizelgeler, şekiller, karikatürler, notalar ve motifleri kapsar.

Daha fazla bilgi edin.
Satın Alma, Harcama ve Bütçe Yönergesi

Bu yönerge, BESAM'ın bütçe, muhasebe, satın alma, harcama yetkisi, üye aidatları, harcırahlar, telif hakları takip hizmeti ücretleri ve genel merkez faaliyetlerini düzenlemektedir.

Daha fazla bilgi edin.
2022 Yılı Bilanço Gelir Gider Tablosu

Bu belge, BESAM'ın gelirlerini, giderlerini, yatırımlarını ve diğer mali işlemlerini içerir. Böylece üyeler, yatırımcılar ve diğer ilgili taraflar, BESAm'ın finansal durumunu ve performansını eksiksiz bir şekilde görebilirler.

Daha fazla bilgi edin.
2023 Yılı Bilanço Gelir Gider Tablosu

Bu belge, BESAM'ın gelirlerini, giderlerini, yatırımlarını ve diğer mali işlemlerini içerir. Böylece üyeler, yatırımcılar ve diğer ilgili taraflar, BESAm'ın finansal durumunu ve performansını eksiksiz bir şekilde görebilirler.

Daha fazla bilgi edin.
Haziran 2021 Denetleme Kurulu Raporu

Bu rapor, yıl içindeki tüm finansal işlemlerin uygunluğunu ve kanuna uygun olup olmadığını değerlendirmek için hazırlanmıştır. Denetleme Kurulu, bağımsız ve tarafsız bir bakış açısıyla BESAM'ın bütçesini, gelir-gider tablosunu, muhasebe kayıtlarını ve diğer finansal belgelerini incelemiş ve analiz etmiştir.

Daha fazla bilgi edin.
Temmuz - Aralık 2021 Denetleme Kurulu Raporu

Bu rapor, yıl içindeki tüm finansal işlemlerin uygunluğunu ve kanuna uygun olup olmadığını değerlendirmek için hazırlanmıştır. Denetleme Kurulu, bağımsız ve tarafsız bir bakış açısıyla BESAM'ın bütçesini, gelir-gider tablosunu, muhasebe kayıtlarını ve diğer finansal belgelerini incelemiş ve analiz etmiştir.

Daha fazla bilgi edin.
Ocak - Aralık 2022 Denetleme Kurulu Raporu

Bu rapor, yıl içindeki tüm finansal işlemlerin uygunluğunu ve kanuna uygun olup olmadığını değerlendirmek için hazırlanmıştır. Denetleme Kurulu, bağımsız ve tarafsız bir bakış açısıyla BESAM'ın bütçesini, gelir-gider tablosunu, muhasebe kayıtlarını ve diğer finansal belgelerini incelemiş ve analiz etmiştir.

Daha fazla bilgi edin.